P?vabné putování , Howl?v putující zámek. Režie: Hayao Miyazaki. Japonsko, 2004.

Howlov putujúci zámok

Není to se sv?tem tak zlé. A?koli se nad zemí plazí oblaka t?žká jak pytle s cementem, i když se na osm stup?? v srpnu t?žce zvyká, a? plat je malý a benzín drahý, po?ád jsou zde krásné v?ci. T?eba ?arod?jníci s živými plamínky ve svých zámcích na noži?kách. Nebo dívky, p?i pohledu na které je vám kolem duše tepleji, by? i vypadají jak vypadají.

Dívka v nesnázích

Mladi?ká klobou?nice Sofie, zvyklá se vším se vypo?ádat sama, se octla ve svízelné situaci. Plachá, pr?m?rn? hezká sle?na, t?ebaže hollyoodští maské?i s rukama upatlanými od šminek by z ní ud?lali sexymbol p?inejmenším na dv? sezony. Snad to vycítili i vojáci, kte?í ji obt?žovali v opušt?né uli?ce. Uniknout je nemožné, dívku ale p?ed necudnými ozbrojenci zachránil sám Howl, ?arod?j – krasavec, po jehož srdci touží každá žena a nejeden muž. Tenhle Howl?v projev náklonnosti k Sofii je trnem v oku pro mocnou ?arod?jnici z Pustiny, která chce hezouna sama pro sebe. Navíc ji popudilo dív?ino rázné a poctivé chování. Marnivá ?arod?jka uvrhla na klobou?nici hroznou kletbu a Sofiin sv?t se rázem zhroutil. Jak se, ksakru, vypo?ádat s tím, že jste dívka v nesnázích, když vám je p?es sedmdesát?

?arod?j na roztrhání

Máma a sestra Sofii nemohou pomoci. Ve snaze najít východisko ze svého bídného rozpoložení, se mladá sta?enka uchýlí v podivné stavb?, která se ukáže být trochu neposedná. Pat?í práv? Howlovi, jenž vystupuje v r?zných královstvích pod r?znými jmény. Na první pohled to má docela jednoduché, protože duch domu – ohýnek Kalcifer dovede nejen p?im?t záme?ek k pohybu, ale pouhým p?estavením výhybky ho i p?enést do zcela jiného m?sta. Jenže nad královstvími se vznáší rudý kou? nadcházející války a proti sob? stojící vlada?i povolávají Howla do svých služeb. Ale zdá se, že Howl má zcela jiné problémy a na panovnické rozep?i mu pramálo záleží…

Líní to nikam nedotáhnou

Miyazaki má patent na dívky, které nejsou zvyklé sed?t se založenýma rukama. ?inorodí lidé vždycky p?itahují jiné ztroskotance a protože, jak se zdá, mnozí jsou zde odsouzeni na zatracení, Sofie má odrazu práce nad hlavu. A?koli je jí o pár desetiletí víc, podobn? jako ?ihiro z Cesty do fantazie musí projít strastiplnou cestou, než se zbaví svého prokletí. Zatím ale svým tolerantním p?ístupem nalezne ?ešení k n?kolika klí?ovým tajemstvím – tomu Howlovu, jež je tak hluboké, že jej v??ihled? zapomn?l i on sám, k záhad? ?arod?jnice z Pustiny, nebo i k problému nemluvného strašáka do zelí Tu?ína, který je do Sofie zamilován až po své nutri?n? vydatné uši.

Pohádka jako antidepresivum

Když se po zhlédnutí filmu p?istihnete se zasn?ným úsm?vem a touhou prolet?t se jen tak, na vlastních k?ídlech, není to vaše vina. Miyazakimu a jeho týmu se prost? op?t povedlo vytvo?it dílko, které diváka na dv? hodinky p?enese drobet jinam. Ne na hez?í místo, protože vále?ný st?et je zde hmatateln?jší a bitevní letadla d?siv?jší než v Zámku v oblacích nebo v Naušice. Ne mezi lepší lidi, nebo? konflikt mezi lidskostí a podléháním ?arod?jnictví je u Howla p?sobiv?jší než u Hakua z Cesty do fantazie. Ale ?lov?k se musí pousmát a držet hrdin?m palce, protože tyto zpo?átku pouze animované figurky se záhy stanou ?leny vaší domácnosti. Zp?sob je Miyazakimu vlastní: p?epracovává se do duše diváka p?es plnokrevn? p?epracované charaktery, jedine?nou výpravu, hudbu Joe Hisaišiho, která zní v uších ješt? dny a týdny, p?es zdánliv? nepodstatné postavi?ky jako pes Hín, jehož si okamžit? oblíbíte. A vše je podtrženo absurdn? každodenním humorem – sta?í p?i uklízení zp?eházet barvy na vlasy a ze sebev?domého a tém?? všemocného kouzelníka se stane magický uzlí?ek nerv?, nebo poslouchat Kalcifera s jeho démonistickými názory, ?i pomáhat ?arod?jce do schod?. Prost?, pokud se ráno probudíte ne zcela takoví, jací jste usínali, není t?eba si to tak brát. N?co možná ztratíte a n?co p?ibude, ale ono se to nakonec pokaždé n?jak vy?eší.

Howl?v putující zámek
Orig. název: Hauru no ugoku širo (Howl's Moving Castle)
Režie: Hayao Miyazaki
Fakta: Japonsko 2004. 119 min.
Produkce: Ghibli


In:

© Alexandra Pavelková
NovĂŠ v bibliografii
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio

ParfumĂŠria REFAN