Pravé jméno života, Gedo senki (aka P?íb?hy Zem?mo?í). Režie: Goro Miyazaki. Japonsko, 2006.

Gedo Senki - Arren a Tehanu
Gedo Senki - Arren v zajeti
Gedo Senki - Drak na zdi
Gedo Senki - Hajitaka na lame
Gedo Senki - Arren
Gedo Senki - Therru
Gedo Senki - Carodejka
Gedo Senki - Therru zpiva
Gedo Senki - Hajitaka
Gedo Senki - Arren a Therru

Pravé jméno života

Dobytek hyne neznámou nemocí. Na všech sv?tových stranách panuje sucho, vytrácí se životní síla. Magie selhává , ze znalc? Pravých jmen se stávají neználci. Ke všemu se v lidském sv?t? za?ínají objevovat draci – a to je d?vod k obavám. Kdy posledn? p?íchod drak? znamenal n?co jiného než velikou pohromu?

Ztráty a setkání

Když sedmnáctiletý kluk n?koho zabije, oby?ejn? to má na jeho psychiku neblahé d?sledky. Zvlášt? je-li tím chlapcem milující syn a zavražd?ným jeho velice hodný otec a král v jedné osob?. Arren v?bec nechápe, pro? se dopustil tak strašlivého ?inu, a volí jediný zp?sob, jak se s tím vyrovnat – prchá z domu. Út?k p?ed sebou samým jej zavede do pustiny, kde na n?j ?íhá sme?ka vlk?. Magický me?, který vzal umírajícímu otci, odmítá být tasen a chlapci zbývá p?ijmout sv?j osud… Tím ale nakonec není vl?í morda. „Shodou okolností“ kolem prochází proslulý Hajitaka (Krahujec) a chlapc?v me? nalezne spole?nou cestu s ?arod?jnou holí.

Divná a spálená

Úto?išt? pod Hajitakovými k?ídly nesta?í. Ani st?etnutí s Gedem – co je ?arod?jovo pravé jméno – z Arrena temnotu nevyhnalo. P?i jejich spole?ném pátrání po d?vodu, pro? se ze Zem?mo?í vytrácí magie a život, chlapec po?ád balancuje na hran? mezi dobrem a zlem. P?ed lákadly podivné drogy jej Hajitaka uchrání, ale sotva se ?arod?j oto?í, v horkokrevném princi se probudí rytí? a vyrazí zachránit tajemnou dívku, která o pomoc nestojí. Dobrodružství se zvrtne pon?kud nepohodlným sm?rem a ?arod?jná h?l si v blízkosti osudem pronásledovaného Arrena neoddechne ani chvilku. Hajitaka nakonec chlapce vezme ke své p?ítelkyni Tenar, která bydlí za m?stem. I tady je však sudba dostihne. Tena?inou schovankou je práv? ona dívka, pro kterou se Arren dostal do problém? – plamenem pozna?ená Therru. St?etnutí žáru v dívce a temnoty v chlapci nakonec povede k bitv?, kterou ne?ekal ani sám velký ?arod?j, k bitv?, o které se nebude zpívat, ale bez které by již žádná píse? nebyla…

Otcové a synové

Zdá se být tak trochu ironií, že tématem prvního celove?erního filmu Gora Miyazakiho je trauma malého syna velikého otce. Když se za?alo uvažovat o natá?ení animovaných p?íb?h? o Zem?mo?í, autorka p?edlohy spisovatelka Ursula Le Guinová p?vodn? po?ítala s Hayaem Miyazakim. Šedesátišestiletý pán byl ale p?íliš unaven z práce na (psali jsme o n?m v Pevnosti 9/2006) a p?íležitosti se chopil jeho syn Goro. Nedá se ?íct, že by dílo n?jakým zp?sobem p?esáhlo pr?m?r produkce studia Ghibli, spíš naopak. Mírn? chaotický scéná? neuleh?í pozici divák?m, kte?í ne?etli knižní p?edlohu, nebo spíš p?edlohy – Gedo Senki vychází p?edevším ze t?etího a ?tvrtého dílu cyklu o Zem?mo?í (Nejvzdálen?jší pob?eží a Tehanu). Goro se rovn?ž nepokusil zm?nit typický rukopis dizajnér? z Ghibli; Therru je jen Princezna Mononoke v jiných šatech, zatímco Arren a Haku z Cesty do fantasie jsou p?inejmenším brat?i. A že všechnu práci se záchranou sv?ta nakonec vezme do svých rukou útlá dívka, je už pro filmy z tohoto studia typické – i když ruce malé Therru m?žou být v jistých chvílích p?ece jen troši?ku podivné. Goro je navíc evidentn? kavalír – v knížce je d?v?e spálené velice oškliv?, což ve filmu nazna?uje jen st?ží viditelný tmavší odstín tvá?e a kdyby všichni po?ád nemluvili o tom, jak je dívka ohavná, nikdo by si toho nevšiml. Stín velikého otce se prost? p?ekra?uje velice t?žce, zvláš? když pod nohama klouže barva smíchaná s krví velkých p?íb?h?. P?es to všechno se ale mladému Miyazakimu povedlo vytvo?it výraznou atmosféru knih LeGuinové. Když se divák p?íliš nezamýšlí nad tajemstvími, jež se roztekla v obrazech a událostech, z?stane mu pocit krásného zážitku, jemuž bezpochyby nahrává i soundtrack Tamiji Terašimy. A možná se budeme spolu t?šit na p?ípadné pokra?ování, vždy? p?íb?h? je v Zem?mo?í ješt? víc než dost.

Gedo Senki (P?íb?hy Zem?mo?í)

Fakta: Japonsko, 2006, 115 min.

Režie: Goro Miyazaki

Scená?: Goro Miyazaki

Nám?t: Ursula LeGuin

Hudba: Tamija Terašima

Produkce: Ghibli

Hodnocení: 70 %


In:

Poznámka:

© Alexandra Pavelková

Diskusia k článku

Žiadny príspevok, založi novú diskusiu.
NovĂŠ v bibliografii
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio

ParfumĂŠria REFAN