Lepší hodný soused než špatná rodina, M?j soused Totoro. Režie a scéná?: Hajao Mijazaki. Japonsko, 1988.

Totoro
Totoro a autobusova zastavka
Totoro - kocici autobus je kocour
Totoro - kocici autobus na strome
Totoro - letici Totorove
Totoro - mali Totorove
Totoro na vetvi
Totoro - vsichni spi
Totoro - Sacuki a Mei se vezou v kocicim buse

Když v roce 1988 p?išlo studio Ghibli s Hrobem sv?tlušek, jako protiváhu k tomuto protivále?nému filmu poskytlo uslzeným divák?m út?chu v podob? vypráv?ní o lesním duchovi a dvou dívenkách. Vlídný Totoro se p?es svou nadváhu a šedobílou srst záhy stal milá?kem publika dychtícího po n??em sice oby?ejném, ale p?esto kouzelném.

Kam vede díra pod ko?eny kafrovníku

Jedenáctiletá Sacuki Kukasabeová a její sest?i?ka Mei prožívají t?žké období. Nejenže jejich maminka onemocn?la, navíc se musely p?est?hovat na venkov, aby byli blíž k nemocnici, kde maminka leží. Nikoho tady neznají, nemají zde p?íbuzné ani žádné kamarády. Jejich tatínek je typický univerzitní u?itel – velice inteligentní, laskavý, ale ne p?íliš praktický. Starý domek je nutno opravit a uklidit, navíc otec po?ád pracuje, a tak jsou d?v?ata odkázána více-mén? na sebe. Pilná Sacuki ?eší krizi tím, že dobrovoln? p?ebírá mamin?iny povinnosti. Zm?nu ale h??e snáší hyperaktivní Mei, která nachází úlevu v objevování a podma?ování si sv?ta kolem, zvlášt? když d?m sám nazna?uje, že skrývá mnohé tajemství. P?i jedné expedici na zahrad? si hol?i?ka povšimne dvou bílých uší, podobných králi?ím. A protože ?ty?leté hol?i?ky odjakt?živa následovaly bílé králíky, Mei svou ko?ist honí až ke ko?en?m obrovitého stromu. A tam se ukáže, že nejbližšími sousedy rodiny Kukasabe jsou zcela jiné bytosti, než ježci nebo krtci.

Kdo hlídá vaše d?ti, když nejste doma

Ten, kdo spal pod spletí ko?en?, m??í asi t?i metry a jmenuje se Totoro. Rád se sm?je a s chutí užívá sv?j hlas, až se hory ozývají. Mei a Sacuki se se svým hu?atým sousedem rychle sp?átelí. Dívkám p?ijde vhod zapomenout na svoji nejistotu a strach z možné mamin?iny smrti, když m?žou sázet zázra?ná semínka, ?i létat v korunách gigantických strom? s lesním duchem a jeho miniaturními kolegy. Není z?ejmé, jestli je tatínek ?arod?jnému tvoru naklon?n, nebo jen považuje lí?ení svých dcer za neškodnou d?tskou fantazii – v žádném p?ípad? ale, pokud si holky neublíží, jejich aktivitám nebrání. A Totoro je tady vždycky – když je zapot?ebí vy?ešit oblíbenou hru malé Mei na zmizení nebo dopravit d?ti do nemocnice zázra?ným autobusem. Zapome?te na pomluvy o falešnosti ko?ek, tahle ko?ka informuje o nejbližší zastávce s absolutní p?esností a na jejím m?kkém kožíšku se žádnému dít?ti nem?že nic stát (Mijazaki toto téma pozd?ji rozvinul v krátkém filmu ).

Up?ímné pohlazení duše

Pro milovníka fázer? nebo magických me?? je film, který postrádá jakoukoli akci. Není mu to na škodu, protože obdobn? jako v Šepotu srdce se Mijazaki soust?e?uje zejména na psychologii hlavních postav, jejich priorit a sn?. Jeho charaktery jsou naprosto p?irozené, až divák nabude dojem, že všechny snad opravdu zná z domu hned odvedle. Jednotlivé epizodky, kup?íkladu scéna na autobusové zastávce, kde spolu s d?v?aty ?eká na sv?j spoj i obrovský Totoro a místo deštníku mu slouží líste?ek ze stromu, malují p?ív?tivou, lehce humornou atmosféru. Do jednoduchého p?íb?hu se, podobn? jako do mnoha jiných Mijazakiho film?, vkrádá i element ekologie – les, lesní duchové a bujn? rostoucí stromy jsou režisérovou zna?kou stejn?, jako jiní preferují ve svých snímkách atomový h?ib nebo polorozpadlou továrnu. A?koli by to tak mohlo vypadat, Mijazakiho konejšivá podívaná s chytlavou hudbou Joe Hisaišiho není jen pro d?ti. Je pro každého, kdo si chce odpo?inout od každodenních tlak? informa?ní doby, bez p?emíry násilí, která dnes napl?uje média. P?es o?ekávání byl film nakonec tak úsp?šný, že si studio Ghibli zvolilo postavi?ku Totora za své logo a toto?í úsm?v se dnes na nás dívá z p?íd? v?tšiny aut východní produkce (schváln? se podívejte novému Civicu do obli?eje).

M?j soused Totoro (orig. Název: Tonari no Totoro)

Režie a scéná?: Hajao Mijazaki

Hudba: Joe Hisaiši

Fakta: Japonsko, 1988, 86 min.

Produkce: Ghibli

Hodnocení: 90 %


In: Poznámka:

© Alexandra Pavelková

Diskusia k článku

Kliknutím na názov príspevku sa presuniete do diskusného fóra.

 Ad Lepší hodný soused než špatná rodina Saš 09. 10. 2007 15:11
NovĂŠ v bibliografii
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio

ParfumĂŠria REFAN