Jak se dá zamilovat do anime,

RozRazil piktogram
Marcross Plus - Isamu
Visions of Escaflowne - Van a Hitomi
Berserk - Griffith
Hakkenden - Genpaci
Kite - Sawa
Macross Plus - Sharon Apple

Jak se dá zamilovat do anime

Víte, co je to ? Pokud si myslíte, že tropické ovoce, za odpov?? dostáváte jen 50 % bod?. Pokud jste p?esv?d?eni, že je to módní zna?ka, jste o kousek lepší, ale po?ád to ješt? není ono, a navíc za své oble?ení zajisté utrácíte zbyte?n? hodn? pen?z. Manga je totiž n?co jako komiks, d?laný v Japonsku. S komiksem ji spojuje kreslený p?íb?h roz?len?ný do okének s bublinami promluv jednotlivých postav. Na rozdíl od komiksu ale v manze existují nepsaná pravidla zobrazování charakter?, co má souvislost s japonskou tradi?ní a ceremoniální spole?ností. A za druhé jsou to témata, která v žádném západním komiksu nenajdete, a zp?soby jejich zpracování.

S pojmem manga úzce souvisí slovo anime. Jedno sice za?íná písmenem a, druhé m, ale základy mají spole?né – anime je jednoduše manga p?evedená do rozhýbané (animované) podoby, pro televizi a kina. Anime p?inesla moderní doba a tím položila základní kámen v??ného sporu, co je lepší: manga nebo anime, zejména, když jde o zpracování p?vodní manga p?edlohy do animované verze. Jakékoli spílání na tv?rce je zde zbyte?né – záleží jen na divákovi nebo ?tená?i, který p?ístup je mu bližší.

I když manga má p?ed anime slušný náskok, protože sešity plné r?zných p?íb?h? už dnes dostanete v každém lepším knihkupectví, dokonce v novinových stáncích, k anime jsme se mohli notnou dobu dostat jen díky zahrani?ní televizi. V sou?asnosti ale nalezneme na trhu DVD jak se skvosty, které zp?sobily pr?lom v žánru i kinematografii v?bec, tak i s vleklými ságami, seriály pro d?ti, v specializovaných obchodech dokonce i lechtivé historky, ve kterých kreslí?i šet?í barvou na oble?ení. N?které filmy dokonce pronikly i do ?eských kin, jako t?eba nebo Cesta do Fantazie režiséra Hayaa Miyazakiho.

?asem se v žánru anime vytvo?ilo mnoho , co zabezpe?uje široký záb?r pro p?edpokládanou cílovou skupinu divák?. Tak jako naše maminky a babi?ky oblibují odpoledne strávené s oblíbenou hrdinkou argentinské telenovely, tak si japonské ženy v domácnosti vychutnávají odpolední vysílání anime seriál?, kde krásné nadané dívky prožívají složitá milostní dobrodružství a p?itom, jak to oby?ejn? ženy d?lají, zachra?ují sv?t. Intelektuálové milují složit?jší p?íb?hy plné odkaz? na východní filozofii i západní kulturu. Kluci prožívají dynamická dobrodružství plné st?ílení a sekání me?em, d?dové si zase sednou k pohodovému filmu naditému životními zkušenostmi a vnit?ní krásou. Každý zde nalezne to své – a tento zp?sob vnímání anime nenápadn? už dávno prorazil do našich kraj?. M?žete si vybrat. Ak?ní celove?erní film, kde režisér posílá své herce do nejneuv??itel­n?jších nebezpe?ných situací, protože žádný kreslený kaskadér nebude požadovat náhradu bolestného. Film pro d?ti se siln? edukativním nábojem. Romance pro dívky i nekone?ný historický seriál. Drama i komedie. Zdálo by se, že je to zcela stejné, jako jakékoli dílo ze studia Disney. Ale pozor: Tohle je japonská produkce – a Japonci i kreslený film chápou trochu jinak.

P?edevším tady . Alespo? ne takové, jak je známe (nebo spíš neznáme) ze západní kinematografie. V anime není zakázáno, aby se bratr miloval se svou sestrou, a také se z toho neud?lá nosná téma p?íb?hu, jak by ji rozmázli hollywoodští filma?i. V sérii (režie: Kjoko Sajama, 2001) má hlavní hrdina Secna zcela jiné starosti a vztah k sest?e je jen sou?ástí jeho komplikovaného života padlého and?la. Také je tu ?astý p?erod hrdinu z dobrého ve špatného a naopak, samoz?ejm? doprovázený p?íslušnými dramatickými událostmi, které zlomí nebo zpevní charakter hlavních postav. Skv?lým p?íkladem je velice populární seriál Neon Genesis Evangelion (režie: Hideaki Anno, 1995 – 1996), který by mohl být p?ímo psychologickou studií, kdyby nebyl tak d?siv? dokonale propracovaným p?íb?hem. Dále není ni?ím neobvyklým, když hlavní hrdina, profesionální vrah, žije se vdovou po muži, kterého zabil, a ješt? k tomu je to teenager. Takový je Ruróni Kenšin režiséra Kazuhira Furahašiho (2000). D?ti jako cvi?ení zabijáci nejsou mimo?ádnou témou a tv?rci v?dí vykreslit jejich osudy velice realisticky, jak prokazuje Kite (režie: Jasuomi Umecu, 1998). Další specialita anime – um?lecké zhyzd?ní krásného here??ina obli?ejí?ku – by zp?sobilo v západních kruzích boží dopušt?ní, ale když se nádherná tvá? hlavní hrdinky pod náporem emocí náhle prom?ní v shluk kubistických tvar?, je to v po?ádku, protože tak kážou pravidla daného subžánru.

V anime . I ti hlavní. Nez?ídka umírají hned na za?átku, nebo nám je v úvod? auto?i alespo? p?edstaví jako trosky zlámané na t?le i na duchu. A v následujících 24 ?ástech sledujeme, jak vlastn? došlo k tragickému konci, který nám zlov?stn? bzu?í v pam?ti. Takhle vystav?li sv?j p?íb?h Kentaro Miura a Naohito Takahaši ve svém (1997). Umírají i partne?i hrdin?. Ne tak, jak zvyknou na západ?, hned na za?átku zlo?innou rukou padoucha, aby pak hlavní hrdina m?l hodinu a p?l po ?em pátrat a koho mstít. Um?ou si v p?lce filmu anebo série, nebo t?eba na konci – jak se p?íb?h p?irozen? vyvíjí – aby dali podn?t na vnit?ní p?erod hlavní postavy. Kup?íkladu p?ítel neš?astné bojovnice za spásu sv?ta Kacumi Liquerové v seriálu Silent Möbius (režie: Hideki Tonokacu, 1998).

V mnoha anime sériích nebo filmech má necvi?ený divák problém se zorientovat, protože režisé?i se s námi nemazlí. V japonských vypráv?ních se tradi?n? užívala , p?íb?h v p?íb?hu, flashbacky, odbo?ky a vsuvky. Vše to b?ží leckdy v závratném tempu, takže když vám u sledování videa dojdou ?ipsy, neoplatí se zajít si do špajzu po další. Chronologie a jednoduchá linie je v anime spíš vzácností, takže se m?že velice jednoduše stát, že po návratu pojídáte bramb?rky v úpln? jiném vlaku, než na jaký jste nasedli.

V anime najdete . V mnoha anime najdete spousty zví?átek. Bylo by však chybou p?edpokládat, že jde výlu?n? o p?íb?hy pro d?ti. Obzvláš? ve filmu (režie: Isao Takahata, 1994) kde jezevci bojují proti kácení les? a stav?ní lidských sídliš? krom? jiného tak, že dovedou zázra?n? prom?nit svoje genitálie v letecké bitevní za?ízení. Jezevci pat?í spolu s liškami a ko?kami k japonské mytologii a váže se k nim mnoho legend, které filma?i s pot?šením využívají ve svých dílech. Proto m?žeme v samurajské sáze Hakkenden (Takaši Anno, 1993) potkat jak proradnou lišku, tak lidožravého ko?i?ího démona. Hlavními hrdiny tohoto díla jsou psí bojovníci, podobn?, jako je sympatický psí démon dominantní postavou seriálu Inujaša (režie Naoja a Jasunao Aoki, 2000 – 2004). Mimochodem, inu znamená po japonsky pes.

Protože b?žnou sou?ástí japonské kultury je myšlenka znovuzrození, bez by se neobešel ani žánr anime. Už jsme tady hovo?ili o chlapci Secnovi, který se jednoho dne probudí a zjistí, že zkáza sv?ta nedá na sebe ?ekat a jediná záchrana spo?ívá na n?m – vt?leném archand?lovi. Ne že by se mu tato úloha zrovna líbila, protože superand?l je ke všemu žena, a navíc se dá tak snadno šlápnout vedle. Reinkarnovat m?že cokoliv a kdokoliv; znovuzrození dívky Hamadži vnáší mnoho pochybností do už i tak složitého p?íb?hu v . A když se znovuzrodíte jako klí? k paralelnímu sv?tu? Kdo m?žeš, pomáhej…

Jedné doby naše hra?ká?ství zaplavila spousta plastových robote?k?, které mohly m?nit tvar dle pot?eby. Málokdo ale ví, že tito transforme?i zde byli už v roce 1956 a stvo?il je Micuteru Jokojama. Jeho mangou a pozd?ji anime se inspirovalo mnoho film? a seriálu, kde vystupují – bu? jako policisté, nebo jako stroje poslušné svých pán?, ku p?íkladu slavný (Jošijuki Tomine a kol, 1979 – 1980), Patlabor (Mamoru Ošii a kol, 1988), i výše zmín?ný Neon Genesis Evangelion.

Samoz?ejm?, co by to byl za japonský film, kdyby v n?m nevystupovali . Tito ?ízní nositelé tradi?ních hodnot mají ?asto za úkol tak trochu p?ipomn?t mládeži rozmazlené po?íta?i a dévédé?ky slavnou historii a d?ležitost správných zásad. Krom? už uvedených je hezkým p?íkladem série Samurai Champloo (režie: Šini?iró Watanabe, 2004 – 2005), kde je trochu trhlý rvá? Mugen nucen cestovat s dokonalým, nemluvným samurajem Džinem jako ochranka sli?né a autoritativní Fuu.

Draci. Jsou sou?ástí japonské mytologie, japonského horoskopu i japonské kinematografie. Jenomže na rozdíl od našich kožnatých a šupinatých potvor, jsou to zde obrovitá dlouhá zví?ata podobná spíš had?m, bez k?ídel nebo, když už, rovnou se t?emi ?i ?ty?mi k?ídly. Potud by to ješt? šlo, ale když takový drak vezme na sebe lidskou podobu, jeho perut? jsou vždycky taká, jakým se v staré Evrop? ?íkalo and?lská. Nebo také husí… Ne, nejsou všichni hodní, ale vždycky stojí výš než oby?ejní lidé. N?kdy proti sob? bojují, jako v seriálu (režie: Mokona Apapa a Jošiaki Kawadžiri, 2001 – 2002), n?kdy pomáhají lidem nebo se dokonce s nimi míchají, jako ve Visions of Escaflowne (režie: Kazuki Akane a Šódži Kawamori, 1996).

N?které filmy a série anime poskytli inspiraci hraným západním film?m a literatu?e, jiné naopak. Do té první skupiny beze sporu pat?í kultový režiséra Mamoru Ošii, nato?en v roce 1995. jsou stálou sou?ástí žánru anime. K nejzda?ilejším z druhé skupiny pat?í (režie: Hirojuki O?i, 1994) o ne zcela lidské policistce z Marsu, nebo Macross Plus (režie: Šódži Kawamori, 1994), kde je sou?ástí zápletky kompatibilita oživlé mysli slavné virtuální zp?va?ky s programem ovládajícím stíhací letouny.

V anime by jsme našli ješt? mnoho typických témat, ale jednu nesmíme vynechat: . A?koliv od tragedie v Nagasaki a Hirošim? uplynulo více než 60 let, tato hr?zná událost se dodnes ukrývá v podv?domí Japonc?. Ohromný a ni?ící výbuch proto m?žeme vid?t jak v pohádkách, tak na vzdálených planetách a teoreticky není anime, kam by alespo? taková mali?ká zkázonosná houbi?ka nešla vecpat.

Mnohá z uvedených d?l se do?kala pokra?ování nebo paralelních zpracování pro televizi, DVD, video nebo celove?erní film. Zájemce – nová?ek to m?že vnímat jako tak trochu chaos, avšak je to jen zdání. O zp?sobu zpracování nebo pokra?ování v?tšinou rozhoduje komerce – a o celkovém dojmu jen a jen vkus diváka. Sta?í si vybrat…


In:

?lánok v tomto umiestnení neprešiel jazykovou úpravou.

© Alexandra Pavelková

Diskusia k článku

Kliknutím na názov príspevku sa presuniete do diskusného fóra.

 Ad Jak se dá zamilovat do anime alexander veliký 14. 05. 2008 15:23
 RE: Ad Jak se dá zamilovat do anime Saš 14. 05. 2008 19:45
NovĂŠ v bibliografii
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio

ParfumĂŠria REFAN